TeamSHOPP
Team Strategieën en Hulpmiddelen voor Optimalisatie van Prestaties en Patiëntveiligheid
Randvoorwaarden & Kosten

Randvoorwaarden voor TeamSHOPP
In principe bestaan er geen zorgsituaties waarin TeamSHOPP niet kan worden toegepast. Om het effect van de implementatie te maximaliseren en borging van verbetering te verzekeren, is het belangrijk dat het verbeter kllimaat optimaal is, wanneer een initiatief zoals TeamSHOPP wordt gestart. 
In Fase 1 van de TeamSHOPP implementatie, wordt een uitgebreide assessment gedaan van de situatie op de afdeling en binnen zorgteams. Dit wordt gedaan door een  'interne' verbeterteam, ondersteund door
de VerbeterPotentie Vragenlijst (VPV), een onderdeel van het TeamSHOPP trainingprogramma. De VPV is een instrument waarmee wordt nagegaan of aan alle randvoorwaarden voor een optimale verbetersituatie zijn voldaan.
Er zijn 4 categorieën randvoorwaarden, waaraa
n minimaal voldaan dient te zijn om het TeamSHOPP programma succesvol te implementeren:

  • Behoefte aan verbetering
  • Bereidheid tot verbetering
  • Tijd, middelen en mensen
  • Borgen van verbetering.
Door de onderstaande vragen en bijgaande informatie door te nemen kan jouw zorginstelling / afdeling meer inzicht krijgen in de mate waarin de organisatie en de mensen klaar zijn om een verbeterinitiatief aan te gaan, in het bijzonder het TeamSHOPP programma.

De VPV kan voor alle betrokkenen een nuttig instrument zijn, om te reflecteren op de huidige situatie, het maken van of om met elkaar of anderen in discussie te gaan over het nut of de randvoorwaarden van een verbeterinitiatief en TeamSHOPP in het bijzonder.

Het kan nuttig zijn om deze vragenlijst vanuit een VerbeterTeam (of variant daarop) te gebruiken, zodat individuele meningen en ervaringen kunnen worden besproken aan de hand van de onderstaande vragen.

TeamSHOPP is een ‘op maat’ programma. In alle situaties geldt dat de locale situatie, behoeften en mogelijkheden bepalen welke vragen en adviezen in dit TeamSHOPP instrument (en andere) relevant zijn voor jouw afdeling / organisatie.

Tenslotte: met het VPV instrument wordt voor het verbeterteam op op beknopte wijze duidelijker hoe de fasering, (meet)instrumenten en materialen van het programma het beste  toegepast kunnen worden in de eigen organisatie.
Een uitvoerige beschrijving over de aanpak en gebruik van TeamSHOPP vind je onder meer in de TeamSHOPP Implementatie Handleiding en de TeamSHOPP Training Handleiding (en bijbehorende bijlagen en instrumenten).


VPV: Deel II - Vragenlijst

Ja

Nee

Behoefte aan verbetering

 

 

1. Is er een duidelijk beschreven behoefte om verbetering door te voeren?

 

 

2. Is deze (team)interventie ook de juiste aanpak om aan deze behoefte te voldoen?

 

 

Bereidheid voor verbetering

 

 

3. Is dit moment het juiste moment voor de implementatie van een cultuuromslag? Zijn er binnen de afdeling / organisatie bijvoorbeeld andere verandertrajecten waarmee het TeamSHOPP programma moet ‘wedijveren’?

 

 

4. Is een cultuuromslag die uitgaan van teamwork en zorgkwaliteit haalbaar en acceptabel in jouw afdeling / organisatie?

 

 

5. Is er bij de formele en informele leiders (incluis management) van jouw afdeling / organisatie voldoende draagvlak om de cultuuromslag in te zetten? Zijn zij ook zelf bereid om zich ervoor in te zetten?

 

 


Tijd, middelen en mensen

 

 

6. Zijn er binnen de organisatie voldoende professionals die voldoen aan de vereiste competenties en attitudes om als TeamSHOPP instructeur binnen een zorgteam te acteren?

 

 

7. Zijn er binnen de afdeling / organisatie voldoende professionals die voldoen aan de vereiste competenties en attitudes om TeamSHOPP coach binnen een zorgteam te acteren?

 

 

8. Biedt de afdeling / organisatie medewerkers voldoende tijd om aan de trainingen deel te nemen?

 

 

9. Biedt de afdeling / organisatie de instructeurs voldoende tijd om de trainingen voor te bereiden en ‘op maat’ samen te stellen?

 

 

10. Biedt de afdeling / organisatie de instructeurs/ het VerbeterTeam voldoende ruimte en mogelijkheden om de trainingen aan te passen aan de locale wensen en behoeften?

 

 

Borgen van verbetering

 

 

11. Is er binnen de afdeling / organisatie voldoende bereidheid om voortgang van (verbeter)processen te meten, om prestaties te monitoren en (dus) om continu bezig te zijn met het verbeteren van processen?

 

 

12. Is de afdeling / organisatie in staat om goed teamwork gedrag en procesverbeteringen te bekrachtigen en te belonen?

 

 

 
Een document met 'Kritische vragen voor dat je met TeamSHOPP begint', tref je hier.

Kosten
TeamSHOPP is ontwikkeld met als doel om externe kosten (externe adviseurs) en afwezigheid van medewerkers i.v.m. training zo veel mogelijk te beperken. De train-de-trainer en coaching-on-the-job methoden en het feit dat alle trainingen intern gebeuren, zijn hiervan de belangrijkste uitingen. Minimale kosten voor implementeren van TeamSHOPP bestaan uit:

  • Basistraining 'interne' trainer(s) en coach(es) door gecertificeerde TeamSHOPP Mastertrainer: ca. €3.500/instelling, maximaal 4 trainer duo's (=8 personen).
  • Begeleiding initiele TeamSHOPP implementatie door Mastertrainer (kosten afhankelijk duur / aard verbetertraject). (Begeleiding door maximaal 1 mastertrainer.)
  • Verletkosten van eigen medewerkers in verbeterteam (o.b.v. 2-wekelijkse bijeenkomsten gedurende initiele implementatie periode van gemiddeld 3-6 maanden) en zorgteams tijdens teamtrainingen (zie: Trainingen). Maximaal 10 trainingen a maximaal 1,5 uur.
  • Licentiekosten gebruikt Nederlandstalige TeamSHOPP materialen binnen de eigen instelling (eenmalige licentiekosten/instelling a ca. €1500,- / 4 trainer duo's).
Alle TeamSHOPP activiteiten vinden plaats in de eigen instelling (geen externe kosten voor locatie e.d.).

Opgave gespecificeerde kosten mogelijk op basis van doelstellingen, grootte instelling, etc.. Voor meer informatie, zie: contactpagina.Fasering
Rollen en verantwoordelijkheden
TeamSHOPP Trainingen
TeamSHOPP Materialen
Overzicht materialen
Randvoorwaarden & Kosten
Leiderschap Coaching
In de pijplijn...
Training 'Professioneel Gedrag'
Welkom !TeamSHOPP: overzichtHoe werkt het?Aan de slag met TeamSHOPP?Meer informatieContactColofon, Disclaimer & RechtenNieuwsbrief